Privacyverklaring Kendall Mason

 

Kendall Mason onderschrijft uw belang in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Daarnaast zijn er regels opgesteld ter bescherming van uw privacy in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Deze gedragscode wordt door Kendall Mason nageleefd.

 

Met dit privacyreglement willen wij aan u toelichten over de wijze waarop wij met persoonsgegevens van onze klanten omgaan. Dit privacyreglement is ook van toepassing op door ons aangeboden apps.

 

Doeleinden verwerken

Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst (inclusief betalingsverkeer), het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor marketingactiviteiten, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Bij sommige verzekeringen kunnen wij bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.

 

Uitwisseling gegevens

Kendall Mason kan uw gegevens ook uitwisselen met derden. Dit doen wij echter alleen als:

* dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een aanvraag en/of het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, of

* dit noodzakelijk is voor een zwaarwegend algemeen belang of ter bescherming van uw en onze rechten, of

* wij hiertoe (wettelijk) worden verplicht, of

* voor de behartiging van een gerechtvaardigde belang van ons, of

* de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van uw vitale belangen, of

* u hiervoor toestemming heeft gegeven.

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

 

Uw gegevens worden door ons niet (door)verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden. Wel kunnen wij voor onze dienstverlening andere bedrijven inschakelen. Afhankelijk van het doel van deze uitbesteding van werkzaamheden, worden door ons persoonsgegevens verstrekt aan deze bedrijven. Met deze bedrijven maken wij schriftelijke afspraken over het gebruik van en de omgang met uw persoonsgegevens ter waarborging van uw privacy.

 

De beveiliging van uw gegevens

Kendall Mason neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt hierbij denken aan de beveiliging van systemen, netwerken en van onze gebouwen. Helaas kunnen wij echter niet garanderen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen alle risico’s op misbruik en onbevoegde toegang.

 

Bewaren

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet, anderszins aan u meegedeeld zijn of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving.

 

Wanneer u via de website solliciteert naar een functie bij Kendall Mason, wordt de informatie die u verstrekt voor een periode van 6 maanden bewaard en mogelijk geraadpleegd mocht u in de toekomst nogmaals solliciteren bij Kendall Mason.

 

Ons beleid inzake Cookies

Evenals andere commerciële websites en apps, gebruikt ons Platform standaardtechnologieën, waaronder cookies en soortgelijke hulpmiddelen, waaronder webserverlogboeken, web beacons, tokens, pixeltags, lokale opslag, apparaat-ID’s en tracking-ID’s (samen aangeduid als “Cookies” in dit Privacybeleid) voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Merk op dat derde partijen gegevens van Cookies verzamelen en gebruiken, welke op het Platform zijn geplaatst. Dit Privacybeleid beschrijft mogelijk niet de privacypraktijken van dergelijke derden. We moedigen u aan om het privacybeleid van deze derde partijen te lezen en, als u liever niet wilt dat gegevens door deze partijen worden gebruikt, kunt u, indien van toepassing, hun afmeldprocessen volgen.Waarom gebruiken wij Cookies?

* Strikt noodzakelijk/transactiedoeleinden

Het gebruik van Cookies voor dit doel is essentieel voor ons Platform om correct te werken. Ze kunnen noodzakelijk zijn om u in staat stellen ons Platform te gebruiken en onze functies te gebruiken, voor systeembeheer om frauduleuze activiteiten te voorkomen, om u ingelogd te houden van de ene pagina op de andere of zodat we kunnen onthouden wat u aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld omdat ons Platform niet zonder deze Cookies kan functioneren.

 

Wijzigingen

Kendall Mason behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zalKendall Mason waarnodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.

 

Inzage, correctie en verzet

U kunt ons vragen om een opgave van de (soorten van) persoonsgegevens die wij van u hebben. Als u op grond van deze opgave van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of niet goed worden verwerkt, kunt u om een correctie vragen of verzet aantekenen.

 

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie en verzet schriftelijk voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming:

Kendall Mason T.a.v. functionaris gegevensbescherming Hogehilweg 15, 1101 CB  Amsterdam Of per e-mail via: Info@kendallmason.nl